با توجه به اهمیت تبیین بیانیه
گام دوم انقلاب اسلامی و تأکید مقام معظم رهبری ( مد ظله العالی)، ستاد
فرهنگی فجر انقلاب اسلامی با همکاری مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران قم دوره مقدماتی آموزش مجازی تربیت مربی و مبلغ بیانیه گام دوم را برگزار می نماید.
این دوره به مدت 15 ساعت طی 30 جلسه نیم ساعته به صورت آفلاین ارائه می‌شود و در پایان دوره به مخاطب گواهی اعطاء خواهد شد.

سرفصل های دوره:
 آشنایی با گذشته ، حال و آینده انقلاب اسلامی
 تبیین دستاوردها و ظرفیت های انقلاب اسلامی
 بررسی چالش‌ها و راهکارها در چهل سال دوم انقلاب

راههای ارتباطی:
تلفن همراه: 09109614237
تلفن ثابت: 02536625221 داخلی 129
ادمین کانال در ایتا @nasimehayat99

لینک کانال دوره در ایتا: https://eitaa.com/Amoozesh_bayaniee

 • عمومی

  تالار اعلانات

  نیاز به ثبت نام

 • جلسه اول


  فیلم جلسه اول

  نیاز به ثبت نام

  صوت جلسه اول

  نیاز به ثبت نام

  آزمون جلسه اول

  نیاز به ثبت نام
  قابل دسترسی نیست مگر اینکه: فعالیت فیلم جلسه اول به‌عنوان کامل‌شده علامت خورده باشد

 • جلسه دوم

  فیلم جلسه دوم

  نیاز به ثبت نام
  قابل دسترسی نیست مگر اینکه: فعالیت آزمون جلسه اول کامل شده و نمرهٔ قبولی در آن کسب شده باشد

  صوت جلسه دوم

  نیاز به ثبت نام
  قابل دسترسی نیست مگر اینکه: فعالیت آزمون جلسه اول کامل شده و نمرهٔ قبولی در آن کسب شده باشد

  آزمون جلسه دوم

  نیاز به ثبت نام
  قابل دسترسی نیست مگر اینکه یکی از این شرایط برقرار باشد:فعالیت فیلم جلسه دوم به‌عنوان کامل‌شده علامت خورده باشدفعالیت صوت جلسه دوم به‌عنوان کامل‌شده علامت خورده باشد

 • جلسه سوم

  فیلم جلسه سوم

  نیاز به ثبت نام
  قابل دسترسی نیست مگر اینکه: فعالیت آزمون جلسه دوم کامل شده و نمرهٔ قبولی در آن کسب شده باشد

  صوت جلسه سوم

  نیاز به ثبت نام
  قابل دسترسی نیست مگر اینکه: فعالیت آزمون جلسه دوم کامل شده و نمرهٔ قبولی در آن کسب شده باشد

  آزمون جلسه سوم

  نیاز به ثبت نام
  قابل دسترسی نیست مگر اینکه یکی از این شرایط برقرار باشد:فعالیت فیلم جلسه سوم به‌عنوان کامل‌شده علامت خورده باشدفعالیت صوت جلسه سوم به‌عنوان کامل‌شده علامت خورده باشد

 • جلسه چهارم

  فیلم جلسه چهارم

  نیاز به ثبت نام
  قابل دسترسی نیست مگر اینکه: فعالیت آزمون جلسه سوم کامل شده و نمرهٔ قبولی در آن کسب شده باشد

  صوت جلسه چهارم

  نیاز به ثبت نام
  قابل دسترسی نیست مگر اینکه: فعالیت آزمون جلسه سوم کامل شده و نمرهٔ قبولی در آن کسب شده باشد

  آزمون جلسه چهارم

  نیاز به ثبت نام
  قابل دسترسی نیست مگر اینکه یکی از این شرایط برقرار باشد:فعالیت فیلم جلسه چهارم به‌عنوان کامل‌شده علامت خورده باشدفعالیت صوت جلسه چهارم به‌عنوان کامل‌شده علامت خورده باشد

 • جلسه پنجم

  فیلم جلسه پنجم

  نیاز به ثبت نام
  قابل دسترسی نیست مگر اینکه: فعالیت آزمون جلسه چهارم کامل شده و نمرهٔ قبولی در آن کسب شده باشد

  صوت جلسه پنجم

  نیاز به ثبت نام
  قابل دسترسی نیست مگر اینکه: فعالیت آزمون جلسه چهارم کامل شده و نمرهٔ قبولی در آن کسب شده باشد

  آزمون جلسه پنجم

  نیاز به ثبت نام
  قابل دسترسی نیست مگر اینکه یکی از این شرایط برقرار باشد:فعالیت فیلم جلسه پنجم به‌عنوان کامل‌شده علامت خورده باشدفعالیت صوت جلسه پنجم به‌عنوان کامل‌شده علامت خورده باشد

 • جلسه ششم

  فیلم جلسه ششم

  نیاز به ثبت نام
  قابل دسترسی نیست مگر اینکه: فعالیت آزمون جلسه پنجم کامل شده و نمرهٔ قبولی در آن کسب شده باشد

  صوت جلسه ششم

  نیاز به ثبت نام
  قابل دسترسی نیست مگر اینکه: فعالیت آزمون جلسه پنجم کامل شده و نمرهٔ قبولی در آن کسب شده باشد

  آزمون جلسه ششم

  نیاز به ثبت نام
  قابل دسترسی نیست مگر اینکه یکی از این شرایط برقرار باشد:فعالیت فیلم جلسه ششم به‌عنوان کامل‌شده علامت خورده باشدفعالیت صوت جلسه ششم به‌عنوان کامل‌شده علامت خورده باشد

 • جلسه هفتم

  فیلم جلسه هفتم

  نیاز به ثبت نام
  قابل دسترسی نیست مگر اینکه: فعالیت آزمون جلسه ششم کامل شده و نمرهٔ قبولی در آن کسب شده باشد

  صوت جلسه هفتم

  نیاز به ثبت نام
  قابل دسترسی نیست مگر اینکه: فعالیت آزمون جلسه ششم کامل شده و نمرهٔ قبولی در آن کسب شده باشد

  آزمون جلسه هفتم

  نیاز به ثبت نام
  قابل دسترسی نیست مگر اینکه یکی از این شرایط برقرار باشد:فعالیت فیلم جلسه هفتم به‌عنوان کامل‌شده علامت خورده باشدفعالیت صوت جلسه هفتم به‌عنوان کامل‌شده علامت خورده باشد

 • جلسه هشتم

  فیلم جلسه هشتم

  نیاز به ثبت نام
  قابل دسترسی نیست مگر اینکه: فعالیت آزمون جلسه هفتم کامل شده و نمرهٔ قبولی در آن کسب شده باشد

  صوت جلسه هشتم

  نیاز به ثبت نام
  قابل دسترسی نیست مگر اینکه: فعالیت آزمون جلسه هفتم کامل شده و نمرهٔ قبولی در آن کسب شده باشد

  آزمون جلسه هشتم

  نیاز به ثبت نام
  قابل دسترسی نیست مگر اینکه یکی از این شرایط برقرار باشد:فعالیت فیلم جلسه هشتم به‌عنوان کامل‌شده علامت خورده باشدفعالیت صوت جلسه هشتم به‌عنوان کامل‌شده علامت خورده باشد

 • جلسه نهم

  فیلم جلسه نهم

  نیاز به ثبت نام
  قابل دسترسی نیست مگر اینکه: فعالیت آزمون جلسه هشتم کامل شده و نمرهٔ قبولی در آن کسب شده باشد

  صوت جلسه نهم

  نیاز به ثبت نام
  قابل دسترسی نیست مگر اینکه: فعالیت آزمون جلسه هشتم کامل شده و نمرهٔ قبولی در آن کسب شده باشد

  آزمون جلسه نهم

  نیاز به ثبت نام
  قابل دسترسی نیست مگر اینکه یکی از این شرایط برقرار باشد:فعالیت فیلم جلسه نهم به‌عنوان کامل‌شده علامت خورده باشدفعالیت صوت جلسه نهم به‌عنوان کامل‌شده علامت خورده باشد

 • جلسه دهم

  فیلم جلسه دهم

  نیاز به ثبت نام
  قابل دسترسی نیست مگر اینکه: فعالیت آزمون جلسه نهم کامل شده و نمرهٔ قبولی در آن کسب شده باشد

  صوت جلسه دهم

  نیاز به ثبت نام
  قابل دسترسی نیست مگر اینکه: فعالیت آزمون جلسه نهم کامل شده و نمرهٔ قبولی در آن کسب شده باشد

  آزمون جلسه دهم

  نیاز به ثبت نام
  قابل دسترسی نیست مگر اینکه یکی از این شرایط برقرار باشد:فعالیت فیلم جلسه دهم به‌عنوان کامل‌شده علامت خورده باشدفعالیت صوت جلسه دهم به‌عنوان کامل‌شده علامت خورده باشد

 • جلسه یازدهم

  فیلم جلسه یازدهم

  نیاز به ثبت نام
  قابل دسترسی نیست مگر اینکه: فعالیت آزمون جلسه دهم کامل شده و نمرهٔ قبولی در آن کسب شده باشد

  صوت جلسه یازدهم

  نیاز به ثبت نام
  قابل دسترسی نیست مگر اینکه: فعالیت آزمون جلسه دهم کامل شده و نمرهٔ قبولی در آن کسب شده باشد

  آزمون جلسه یازدهم

  نیاز به ثبت نام
  قابل دسترسی نیست مگر اینکه یکی از این شرایط برقرار باشد:فعالیت فیلم جلسه یازدهم به‌عنوان کامل‌شده علامت خورده باشدفعالیت صوت جلسه یازدهم به‌عنوان کامل‌شده علامت خورده باشد

 • جلسه دوازدهم

  فیلم جلسه دوازدهم

  نیاز به ثبت نام
  قابل دسترسی نیست مگر اینکه: فعالیت آزمون جلسه یازدهم کامل شده و نمرهٔ قبولی در آن کسب شده باشد

  صوت جلسه دوازدهم

  نیاز به ثبت نام
  قابل دسترسی نیست مگر اینکه: فعالیت آزمون جلسه یازدهم کامل شده و نمرهٔ قبولی در آن کسب شده باشد

  آزمون جلسه دوازدهم

  نیاز به ثبت نام
  قابل دسترسی نیست مگر اینکه یکی از این شرایط برقرار باشد:فعالیت فیلم جلسه دوازدهم به‌عنوان کامل‌شده علامت خورده باشدفعالیت صوت جلسه دوازدهم به‌عنوان کامل‌شده علامت خورده باشد

 • جلسه سیزدهم

  فیلم جلسه سیزدهم

  نیاز به ثبت نام
  قابل دسترسی نیست مگر اینکه: فعالیت آزمون جلسه دوازدهم کامل شده و نمرهٔ قبولی در آن کسب شده باشد

  صوت جلسه سیزدهم

  نیاز به ثبت نام
  قابل دسترسی نیست مگر اینکه: فعالیت آزمون جلسه دوازدهم کامل شده و نمرهٔ قبولی در آن کسب شده باشد

  آزمون جلسه سیزدهم

  نیاز به ثبت نام
  قابل دسترسی نیست مگر اینکه یکی از این شرایط برقرار باشد:فعالیت فیلم جلسه سیزدهم به‌عنوان کامل‌شده علامت خورده باشدفعالیت صوت جلسه سیزدهم به‌عنوان کامل‌شده علامت خورده باشد

 • جلسه چهاردهم

  فیلم جلسه چهاردهم

  نیاز به ثبت نام
  قابل دسترسی نیست مگر اینکه: فعالیت آزمون جلسه سیزدهم کامل شده و نمرهٔ قبولی در آن کسب شده باشد

  صوت جلسه چهاردهم

  نیاز به ثبت نام
  قابل دسترسی نیست مگر اینکه: فعالیت آزمون جلسه سیزدهم کامل شده و نمرهٔ قبولی در آن کسب شده باشد

  آزمون جلسه چهاردهم

  نیاز به ثبت نام
  قابل دسترسی نیست مگر اینکه یکی از این شرایط برقرار باشد:فعالیت فیلم جلسه چهاردهم به‌عنوان کامل‌شده علامت خورده باشدفعالیت صوت جلسه چهاردهم به‌عنوان کامل‌شده علامت خورده باشد

 • جلسه پانزدهم

  فیلم جلسه پانزدهم

  نیاز به ثبت نام
  قابل دسترسی نیست مگر اینکه: فعالیت آزمون جلسه چهاردهم کامل شده و نمرهٔ قبولی در آن کسب شده باشد

  صوت جلسه پانزدهم

  نیاز به ثبت نام
  قابل دسترسی نیست مگر اینکه: فعالیت آزمون جلسه چهاردهم کامل شده و نمرهٔ قبولی در آن کسب شده باشد

  آزمون جلسه پانزدهم

  نیاز به ثبت نام
  قابل دسترسی نیست مگر اینکه یکی از این شرایط برقرار باشد:فعالیت فیلم جلسه پانزدهم به‌عنوان کامل‌شده علامت خورده باشدفعالیت صوت جلسه پانزدهم به‌عنوان کامل‌شده علامت خورده باشد

 • جلسه شانزدهم

  فیلم جلسه شانزدهم

  نیاز به ثبت نام
  قابل دسترسی نیست مگر اینکه: فعالیت آزمون جلسه پانزدهم کامل شده و نمرهٔ قبولی در آن کسب شده باشد

  صوت جلسه شانزدهم

  نیاز به ثبت نام
  قابل دسترسی نیست مگر اینکه: فعالیت آزمون جلسه پانزدهم کامل شده و نمرهٔ قبولی در آن کسب شده باشد

  آزمون جلسه شانزدهم

  نیاز به ثبت نام
  قابل دسترسی نیست مگر اینکه یکی از این شرایط برقرار باشد:فعالیت فیلم جلسه شانزدهم به‌عنوان کامل‌شده علامت خورده باشدفعالیت صوت جلسه شانزدهم به‌عنوان کامل‌شده علامت خورده باشد

 • جلسه هفدهم

  فیلم جلسه هفدهم

  نیاز به ثبت نام
  قابل دسترسی نیست مگر اینکه: فعالیت آزمون جلسه شانزدهم کامل شده و نمرهٔ قبولی در آن کسب شده باشد

  صوت جلسه هفدهم

  نیاز به ثبت نام
  قابل دسترسی نیست مگر اینکه: فعالیت آزمون جلسه شانزدهم کامل شده و نمرهٔ قبولی در آن کسب شده باشد

  آزمون جلسه هفدهم

  نیاز به ثبت نام
  قابل دسترسی نیست مگر اینکه یکی از این شرایط برقرار باشد:فعالیت فیلم جلسه هفدهم به‌عنوان کامل‌شده علامت خورده باشدفعالیت صوت جلسه هفدهم به‌عنوان کامل‌شده علامت خورده باشد

 • جلسه هجدهم

  فیلم جلسه هجدهم

  نیاز به ثبت نام
  قابل دسترسی نیست مگر اینکه: فعالیت آزمون جلسه هفدهم کامل شده و نمرهٔ قبولی در آن کسب شده باشد

  صوت جلسه هجدهم

  نیاز به ثبت نام
  قابل دسترسی نیست مگر اینکه: فعالیت آزمون جلسه هفدهم کامل شده و نمرهٔ قبولی در آن کسب شده باشد

  آزمون جلسه هجدهم

  نیاز به ثبت نام
  قابل دسترسی نیست مگر اینکه یکی از این شرایط برقرار باشد:فعالیت فیلم جلسه هجدهم به‌عنوان کامل‌شده علامت خورده باشدفعالیت صوت جلسه هجدهم به‌عنوان کامل‌شده علامت خورده باشد

 • جلسه نوزدهم

  فیلم جلسه نوزدهم

  نیاز به ثبت نام
  قابل دسترسی نیست مگر اینکه: فعالیت آزمون جلسه هجدهم کامل شده و نمرهٔ قبولی در آن کسب شده باشد

  صوت جلسه نوزدهم

  نیاز به ثبت نام
  قابل دسترسی نیست مگر اینکه: فعالیت آزمون جلسه هجدهم کامل شده و نمرهٔ قبولی در آن کسب شده باشد

  آزمون جلسه نوزدهم

  نیاز به ثبت نام
  قابل دسترسی نیست مگر اینکه یکی از این شرایط برقرار باشد:فعالیت فیلم جلسه نوزدهم به‌عنوان کامل‌شده علامت خورده باشدفعالیت صوت جلسه نوزدهم به‌عنوان کامل‌شده علامت خورده باشد

 • جلسه بیستم

  فیلم جلسه بیستم

  نیاز به ثبت نام
  قابل دسترسی نیست مگر اینکه: فعالیت آزمون جلسه نوزدهم کامل شده و نمرهٔ قبولی در آن کسب شده باشد

  صوت جلسه بیستم

  نیاز به ثبت نام
  قابل دسترسی نیست مگر اینکه: فعالیت آزمون جلسه نوزدهم کامل شده و نمرهٔ قبولی در آن کسب شده باشد

  آزمون جلسه بیستم

  نیاز به ثبت نام
  قابل دسترسی نیست مگر اینکه یکی از این شرایط برقرار باشد:فعالیت فیلم جلسه بیستم به‌عنوان کامل‌شده علامت خورده باشدفعالیت صوت جلسه بیستم به‌عنوان کامل‌شده علامت خورده باشد

 • جلسه بیست و یکم

  فیلم جلسه بیست و یکم

  نیاز به ثبت نام
  قابل دسترسی نیست مگر اینکه: فعالیت آزمون جلسه بیستم کامل شده و نمرهٔ قبولی در آن کسب شده باشد

  صوت جلسه بیست و یکم

  نیاز به ثبت نام
  قابل دسترسی نیست مگر اینکه: فعالیت آزمون جلسه بیستم کامل شده و نمرهٔ قبولی در آن کسب شده باشد

  آزمون جلسه بیست و یکم

  نیاز به ثبت نام
  قابل دسترسی نیست مگر اینکه یکی از این شرایط برقرار باشد:فعالیت فیلم جلسه بیست و یکم به‌عنوان کامل‌شده علامت خورده باشدفعالیت صوت جلسه بیست و یکم به‌عنوان کامل‌شده علامت خورده باشد

 • جلسه بیست و دوم

  فیلم جلسه بیست و دوم

  نیاز به ثبت نام
  قابل دسترسی نیست مگر اینکه: فعالیت آزمون جلسه بیست و یکم کامل شده و نمرهٔ قبولی در آن کسب شده باشد

  صوت جلسه بیست و دوم

  نیاز به ثبت نام
  قابل دسترسی نیست مگر اینکه: فعالیت آزمون جلسه بیست و یکم کامل شده و نمرهٔ قبولی در آن کسب شده باشد

  آزمون جلسه بیست و دوم

  نیاز به ثبت نام
  قابل دسترسی نیست مگر اینکه یکی از این شرایط برقرار باشد:فعالیت فیلم جلسه بیست و دوم به‌عنوان کامل‌شده علامت خورده باشدفعالیت صوت جلسه بیست و دوم به‌عنوان کامل‌شده علامت خورده باشد

 • جلسه بیست و سوم

  فیلم جلسه بیست و سوم

  نیاز به ثبت نام
  قابل دسترسی نیست مگر اینکه: فعالیت آزمون جلسه بیست و دوم کامل شده و نمرهٔ قبولی در آن کسب شده باشد

  صوت جلسه بیست و سوم

  نیاز به ثبت نام
  قابل دسترسی نیست مگر اینکه: فعالیت آزمون جلسه بیست و دوم کامل شده و نمرهٔ قبولی در آن کسب شده باشد

  آزمون جلسه بیست و سوم

  نیاز به ثبت نام
  قابل دسترسی نیست مگر اینکه یکی از این شرایط برقرار باشد:فعالیت فیلم جلسه بیست و سوم به‌عنوان کامل‌شده علامت خورده باشدفعالیت صوت جلسه بیست و سوم به‌عنوان کامل‌شده علامت خورده باشد

 • جلسه بیست و چهارم

  فیلم جلسه بیست و چهارم

  نیاز به ثبت نام
  قابل دسترسی نیست مگر اینکه: فعالیت آزمون جلسه بیست و سوم کامل شده و نمرهٔ قبولی در آن کسب شده باشد

  صوت جلسه بیست و چهارم

  نیاز به ثبت نام
  قابل دسترسی نیست مگر اینکه: فعالیت آزمون جلسه بیست و سوم کامل شده و نمرهٔ قبولی در آن کسب شده باشد

  آزمون جلسه بیست و چهارم

  نیاز به ثبت نام
  قابل دسترسی نیست مگر اینکه یکی از این شرایط برقرار باشد:فعالیت فیلم جلسه بیست و چهارم به‌عنوان کامل‌شده علامت خورده باشدفعالیت صوت جلسه بیست و چهارم به‌عنوان کامل‌شده علامت خورده باشد

 • جلسه بیست و پنجم

  فیلم جلسه بیست و پنجم

  نیاز به ثبت نام
  قابل دسترسی نیست مگر اینکه: فعالیت آزمون جلسه بیست و چهارم کامل شده و نمرهٔ قبولی در آن کسب شده باشد

  صوت جلسه بیست و پنجم

  نیاز به ثبت نام
  قابل دسترسی نیست مگر اینکه: فعالیت آزمون جلسه بیست و چهارم کامل شده و نمرهٔ قبولی در آن کسب شده باشد

  آزمون جلسه بیست و پنجم

  نیاز به ثبت نام
  قابل دسترسی نیست مگر اینکه یکی از این شرایط برقرار باشد:فعالیت فیلم جلسه بیست و پنجم به‌عنوان کامل‌شده علامت خورده باشدفعالیت صوت جلسه بیست و پنجم به‌عنوان کامل‌شده علامت خورده باشد

 • جلسه بیست و ششم

  فیلم جلسه بیست و ششم

  نیاز به ثبت نام
  قابل دسترسی نیست مگر اینکه: فعالیت آزمون جلسه بیست و پنجم کامل شده و نمرهٔ قبولی در آن کسب شده باشد

  صوت جلسه بیست و ششم

  نیاز به ثبت نام
  قابل دسترسی نیست مگر اینکه: فعالیت آزمون جلسه بیست و پنجم کامل شده و نمرهٔ قبولی در آن کسب شده باشد

  آزمون جلسه بیست و ششم

  نیاز به ثبت نام
  قابل دسترسی نیست مگر اینکه یکی از این شرایط برقرار باشد:فعالیت فیلم جلسه بیست و ششم به‌عنوان کامل‌شده علامت خورده باشدفعالیت صوت جلسه بیست و ششم به‌عنوان کامل‌شده علامت خورده باشد

 • جلسه بیست و هفتم

  فیلم جلسه بیست و هفتم

  نیاز به ثبت نام
  قابل دسترسی نیست مگر اینکه: فعالیت آزمون جلسه بیست و ششم کامل شده و نمرهٔ قبولی در آن کسب شده باشد

  صوت جلسه بیست و هفتم

  نیاز به ثبت نام
  قابل دسترسی نیست مگر اینکه: فعالیت آزمون جلسه بیست و ششم کامل شده و نمرهٔ قبولی در آن کسب شده باشد

  آزمون جلسه بیست و هفتم

  نیاز به ثبت نام
  قابل دسترسی نیست مگر اینکه یکی از این شرایط برقرار باشد:فعالیت فیلم جلسه بیست و هفتم به‌عنوان کامل‌شده علامت خورده باشدفعالیت صوت جلسه بیست و هفتم به‌عنوان کامل‌شده علامت خورده باشد

 • جلسه بیست و هشتم

  فیلم جلسه بیست و هشتم

  نیاز به ثبت نام
  قابل دسترسی نیست مگر اینکه: فعالیت آزمون جلسه بیست و هفتم کامل شده و نمرهٔ قبولی در آن کسب شده باشد

  صوت جلسه بیست و هشتم

  نیاز به ثبت نام
  قابل دسترسی نیست مگر اینکه: فعالیت آزمون جلسه بیست و هفتم کامل شده و نمرهٔ قبولی در آن کسب شده باشد

  آزمون جلسه بیست و هشتم

  نیاز به ثبت نام
  قابل دسترسی نیست مگر اینکه یکی از این شرایط برقرار باشد:فعالیت فیلم جلسه بیست و هشتم به‌عنوان کامل‌شده علامت خورده باشدفعالیت صوت جلسه بیست و هشتم به‌عنوان کامل‌شده علامت خورده باشد

 • جلسه بیست و نهم

  فیلم جلسه بیست و نهم

  نیاز به ثبت نام
  قابل دسترسی نیست مگر اینکه: فعالیت آزمون جلسه بیست و هشتم کامل شده و نمرهٔ قبولی در آن کسب شده باشد

  صوت جلسه بیست و نهم

  نیاز به ثبت نام
  قابل دسترسی نیست مگر اینکه: فعالیت آزمون جلسه بیست و هشتم کامل شده و نمرهٔ قبولی در آن کسب شده باشد

  آزمون جلسه بیست و نهم

  نیاز به ثبت نام
  قابل دسترسی نیست مگر اینکه یکی از این شرایط برقرار باشد:فعالیت فیلم جلسه بیست و نهم به‌عنوان کامل‌شده علامت خورده باشدفعالیت صوت جلسه بیست و نهم به‌عنوان کامل‌شده علامت خورده باشد

 • جلسه سی ام

  فیلم جلسه سی ام

  نیاز به ثبت نام
  قابل دسترسی نیست مگر اینکه: فعالیت آزمون جلسه بیست و نهم کامل شده و نمرهٔ قبولی در آن کسب شده باشد

  صوت جلسه سی ام

  نیاز به ثبت نام
  قابل دسترسی نیست مگر اینکه: فعالیت آزمون جلسه بیست و نهم کامل شده و نمرهٔ قبولی در آن کسب شده باشد

  آزمون جلسه سی ام

  نیاز به ثبت نام
  قابل دسترسی نیست مگر اینکه یکی از این شرایط برقرار باشد:فعالیت فیلم جلسه سی ام به‌عنوان کامل‌شده علامت خورده باشدفعالیت صوت جلسه سی ام به‌عنوان کامل‌شده علامت خورده باشد

 • جلسه سی و یکم

  فیلم جلسه سی و یکم

  نیاز به ثبت نام
  قابل دسترسی نیست مگر اینکه: فعالیت آزمون جلسه سی ام کامل شده و نمرهٔ قبولی در آن کسب شده باشد

  صوت جلسه سی و یکم

  نیاز به ثبت نام
  قابل دسترسی نیست مگر اینکه: فعالیت آزمون جلسه سی ام به‌عنوان کامل‌شده علامت خورده باشد

  آزمون جلسه سی و یکم

  نیاز به ثبت نام
  قابل دسترسی نیست مگر اینکه یکی از این شرایط برقرار باشد:فعالیت فیلم جلسه سی و یکم به‌عنوان کامل‌شده علامت خورده باشدفعالیت صوت جلسه سی و یکم به‌عنوان کامل‌شده علامت خورده باشد

 • جلسه سی و دوم

  فیلم جلسه سی و دوم

  نیاز به ثبت نام
  قابل دسترسی نیست مگر اینکه: فعالیت آزمون جلسه سی و یکم کامل شده و نمرهٔ قبولی در آن کسب شده باشد

  صوت جلسه سی و دوم

  نیاز به ثبت نام
  قابل دسترسی نیست مگر اینکه: فعالیت آزمون جلسه سی و یکم کامل شده و نمرهٔ قبولی در آن کسب شده باشد

  آزمون جلسه سی و دوم

  نیاز به ثبت نام
  قابل دسترسی نیست مگر اینکه یکی از این شرایط برقرار باشد:فعالیت فیلم جلسه سی و دوم به‌عنوان کامل‌شده علامت خورده باشدفعالیت صوت جلسه سی و دوم به‌عنوان کامل‌شده علامت خورده باشد

 • جلسه سی و سوم

  فیلم جلسه سی و سوم

  نیاز به ثبت نام
  قابل دسترسی نیست مگر اینکه: فعالیت آزمون جلسه سی و دوم کامل شده و نمرهٔ قبولی در آن کسب شده باشد

  صوت جلسه سی و سوم

  نیاز به ثبت نام
  قابل دسترسی نیست مگر اینکه: فعالیت آزمون جلسه سی و دوم کامل شده و نمرهٔ قبولی در آن کسب شده باشد

  آزمون جلسه سی و سوم

  نیاز به ثبت نام
  قابل دسترسی نیست مگر اینکه یکی از این شرایط برقرار باشد:فعالیت فیلم جلسه سی و سوم به‌عنوان کامل‌شده علامت خورده باشدفعالیت صوت جلسه سی و سوم به‌عنوان کامل‌شده علامت خورده باشد

 • جلسه سی و چهارم

  فیلم جلسه سی و چهارم

  نیاز به ثبت نام
  قابل دسترسی نیست مگر اینکه: فعالیت آزمون جلسه سی و سوم کامل شده و نمرهٔ قبولی در آن کسب شده باشد

  صوت جلسه سی و چهارم

  نیاز به ثبت نام
  قابل دسترسی نیست مگر اینکه: فعالیت آزمون جلسه سی و سوم کامل شده و نمرهٔ قبولی در آن کسب شده باشد

  آزمون جلسه سی و چهارم

  نیاز به ثبت نام
  قابل دسترسی نیست مگر اینکه یکی از این شرایط برقرار باشد:فعالیت فیلم جلسه سی و چهارم به‌عنوان کامل‌شده علامت خورده باشدفعالیت صوت جلسه سی و چهارم به‌عنوان کامل‌شده علامت خورده باشد

 • جلسه سی و پنجم

  فیلم جلسه سی و پنجم

  نیاز به ثبت نام
  قابل دسترسی نیست مگر اینکه: فعالیت آزمون جلسه سی و چهارم کامل شده و نمرهٔ قبولی در آن کسب شده باشد

  صوت جلسه سی و پنجم

  نیاز به ثبت نام
  قابل دسترسی نیست مگر اینکه: فعالیت آزمون جلسه سی و چهارم کامل شده و نمرهٔ قبولی در آن کسب شده باشد

  آزمون جلسه سی و پنجم

  نیاز به ثبت نام
  قابل دسترسی نیست مگر اینکه یکی از این شرایط برقرار باشد:فعالیت فیلم جلسه سی و پنجم به‌عنوان کامل‌شده علامت خورده باشدفعالیت صوت جلسه سی و پنجم به‌عنوان کامل‌شده علامت خورده باشد

 • جلسه سی و ششم

  فیلم جلسه سی و ششم

  نیاز به ثبت نام
  قابل دسترسی نیست مگر اینکه: فعالیت آزمون جلسه سی و پنجم کامل شده و نمرهٔ قبولی در آن کسب شده باشد

  صوت جلسه سی و ششم

  نیاز به ثبت نام
  قابل دسترسی نیست مگر اینکه: فعالیت آزمون جلسه سی و پنجم کامل شده و نمرهٔ قبولی در آن کسب شده باشد

  آزمون جلسه سی و ششم

  نیاز به ثبت نام
  قابل دسترسی نیست مگر اینکه یکی از این شرایط برقرار باشد:فعالیت فیلم جلسه سی و ششم به‌عنوان کامل‌شده علامت خورده باشدفعالیت صوت جلسه سی و ششم به‌عنوان کامل‌شده علامت خورده باشد

 • ارزیابی پایان دوره جهت صدور گواهی

  ارزیابی پایان دوره

  نیاز به ثبت نام
  قابل دسترسی نیست مگر اینکه: فعالیت آزمون جلسه سی و ششم کامل شده و نمرهٔ قبولی در آن کسب شده باشد

نظرات (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

 1. ارسال نظر بعنوان یک مهمان ثبت نام یا ورود به حساب کاربری خود.
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید