لطفا پس از ارسال درخواست بازیابی رمز عبور چند دقیقه صبر نمایید و از ارسال پیاپی این درخواست بپرهیزید. شماره همراه خود را با اعداد انگلیسی وارد کنید.

روش فعال‌سازی و غیر فعال‌سازی خدمات پیامکی از سوی تمامی اپراتورهای تلفن همراه و مشترکان تلفن همراه استفاده از سامانه پیامکی 800 یا شماره‌گیری #800*

بازیابی رمز عبور
دانلود اپلیکیشن دانه
تمامی دوره های آنلاین خود را در اپلیکیشن بازار دانه آسوده تر مشاهده کنید