برای ورود به این سامانه (اعم از کلاس و جلسات آنلاین، آزمون ها، تکالیف، مسابقات و ... ) شما باید ابتدا در سامانه دانه ثبت نام کرده باشید.