اتاق جلسات

برگزاری جلسات والدین


  تعداد مراحل : 1
  تعداد فایل: در دست بررسی
  صدور گواهی نامه: در دست بررسی
  مهلت دسترسی: تا انتهای مهلت درس
  قابل دسترس در: موبایل و کامپیوتر
  مرورگر توصیه شده: کروم و فایرفاکس

معصومه افکاری عتیق

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
3
---
--- نظر

------ دانشجو

درباره مدرس


جمعی از اساتید

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
115
---
--- نظر

------ دانشجو

درباره مدرس


ذبیحی

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
6
---
--- نظر

------ دانشجو

درباره مدرس


مونا سعادت

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
5
---
--- نظر

------ دانشجو

درباره مدرس


اقدس سلطانی

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
3
---
--- نظر

------ دانشجو

درباره مدرس


فاطمه سنگی

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
4
---
--- نظر

------ دانشجو

درباره مدرس


مونس سیاح

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
3
---
--- نظر

------ دانشجو

درباره مدرس


سمانه عباسی

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
3
---
--- نظر

------ دانشجو

درباره مدرس


حنانه فتحی پور

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
3
---
--- نظر

------ دانشجو

درباره مدرس


الهام مرادنیا

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
4
---
--- نظر

------ دانشجو

درباره مدرس


زهرا ملك خانبانان

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
3
---
--- نظر

------ دانشجو

درباره مدرس


مینا ملک آبادی

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
3
---
--- نظر

------ دانشجو

درباره مدرسنوشتن دیدگاه

ارائه شده توسط مرکز رشد
پشتیبانی و پاسخگویی به سوالات: روزهای اداری ساعت 8 تا 16:30: 09194108433 - ساعت 18 تا 22:30 : 09221906717