دوره تربیت مربی آرمان اندیشه به صورت مجازی و برای طلاب خواهر و برادر برگزار می شود.

 • عمومی

  تالار اعلانات

  نیاز به ثبت نام

  نشست آنلاین خواهران

  نیاز به ثبت نام

  نشست آنلاین برادران

  نیاز به ثبت نام

 • کارگاه اول؛ آسیب شناسی تربیت


  جلسه اول، بخش اول

  نیاز به ثبت نام

  جلسه اول، بخش دوم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه دوم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه سوم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه چهارم

  نیاز به ثبت نام

 • کارگاه دوم ؛ راهبردهای حاکمیت دین

  جلسه اول

  نیاز به ثبت نام

  جلسه دوم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه سوم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه چهارم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه پنجم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه ششم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه هفتم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه هشتم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه نهم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه دهم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه یازدهم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه دوازدهم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه سیزدهم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه چهاردهم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه پانزدهم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه شانزدهم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه هفدهم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه هجدهم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه نوزدهم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه بیستم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه بیست و یکم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه بیست و دوم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه بیست و سوم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه بیست و چهارم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه بیست و پنجم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه بیست وششم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه وبیست وهفتم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه بیست و هشتم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه بیست ونهم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه سی ام

  نیاز به ثبت نام

  جلسه سی ویکم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه سی و دوم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه سی و سوم

  نیاز به ثبت نام

 • کارگاه سوم؛ تربیت عبادی

  جلسه اول

  نیاز به ثبت نام

  جلسه دوم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه سوم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه چهارم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه پنجم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه ششم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه هفتم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه هشتم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه نهم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه دهم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه یازدهم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه دوازدهم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه سیزدهم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه چهاردهم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه پانزدهم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه شانزدهم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه هفدهم

  نیاز به ثبت نام

 • پاتوق تربیتی 1

  جلسه اول

  نیاز به ثبت نام

  جلسه دوم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه سوم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه چهارم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه پنجم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه ششم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه هفتم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه هشتم

  نیاز به ثبت نام

 • کارگاه چهارم؛ اعتماد به نفس

  جلسه اول

  نیاز به ثبت نام

  جلسه دوم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه سوم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه چهارم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه پنجم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه ششم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه هفتم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه هشتم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه نهم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه دهم

  نیاز به ثبت نام

 • کارگاه پنجم ؛ فلسفه تعلیم و تربیت

  جلسه اول

  نیاز به ثبت نام

  جلسه دوم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه سوم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه چهارم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه پنجم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه ششم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه هفتم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه هشتم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه نهم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه دهم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه یازدهم

  نیاز به ثبت نام

 • کارگاه ششم ؛ جایگاه علوم و مهارت در تربیت

  جلسه اول

  نیاز به ثبت نام

  جلسه دوم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه سوم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه چهارم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه پنجم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه ششم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه هفتم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه هشتم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه نهم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه دهم

  نیاز به ثبت نام

 • کارگاه هفتم ؛انسان شناسی فلسفی

  جلسه اول

  نیاز به ثبت نام

  جلسه دوم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه سوم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه چهارم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه پنجم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه ششم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه هفتم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه هشتم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه نهم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه دهم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه یازدهم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه دوازدهم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه سیزدهم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه چهاردهم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه پانزدهم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه شانزدهم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه هفدهم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه هجدهم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه نوزدهم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه بیستم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه بیست و یکم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه بیست و دوم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه بیست وسوم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه بیست وچهارم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه بیست و پنجم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه بیست و ششم

  نیاز به ثبت نام

 • پاتوق تربیتی 2

  جلسه اول

  نیاز به ثبت نام

  جلسه دوم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه سوم

  نیاز به ثبت نام

 • کارگاه هشتم؛ تنبیه و تشویق

  جلسه اول

  نیاز به ثبت نام

  جلسه دوم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه سوم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه چهارم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه پنجم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه ششم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه هفتم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه هشتم

  نیاز به ثبت نام

 • کارگاه نهم : ترس در کودکان

  جلسه اول

  نیاز به ثبت نام

  جلسه دوم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه سوم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه چهارم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه پنجم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه ششم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه هفتم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه هشتم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه نهم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه دهم

  نیاز به ثبت نام

 • پاتوق تربیتی 3

  جلسه اول

  نیاز به ثبت نام

  جلسه دوم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه سوم

  نیاز به ثبت نام

 • کارگاه دهم : شعر برای کودکان

  جلسه اول

  نیاز به ثبت نام

  جلسه دوم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه سوم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه چهارم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه پنجم

  نیاز به ثبت نام

 • کارگاه یازدهم : روانشناسی عمومی

  جلسه اول

  نیاز به ثبت نام

  جلسه دوم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه سوم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه چهارم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه پنجم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه ششم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه هفتم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه هشتم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه نهم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه دهم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه یازدهم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه دوازدهم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه سیزدهم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه چهاردهم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه پانزدهم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه شانزدهم

  نیاز به ثبت نام

 • کارگاه دوازدهم : ادبیات پایه زندگی

  جلسه اول

  نیاز به ثبت نام

  جلسه دوم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه سوم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه چهارم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه پنجم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه ششم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه هفتم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه هشتم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه نهم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه دهم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه یازدهم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه دوازدهم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه سیزدهم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه چهاردهم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه پانزدهم

  نیاز به ثبت نام

 • کارگاه سیزدهم : بیش فعال بودن

  جلسه اول

  نیاز به ثبت نام

  جلسه دوم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه سوم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه چهارم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه پنجم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه ششم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه هفتم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه هشتم

  نیاز به ثبت نام

 • کارگاه چهاردهم : قصه گویی برای کودکان

  جلسه اول

  نیاز به ثبت نام

  جلسه دوم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه سوم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه چهارم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه پنجم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه ششم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه هفتم

  نیاز به ثبت نام

 • کارگاه پانزدهم : روانشناسی عمومی 2

  جلسه اول

  نیاز به ثبت نام

  جلسه دوم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه سوم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه چهارم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه پنجم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه ششم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه هفتم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه هشتم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه نهم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه دهم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه یازدهم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه دوازدهم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه سیزدهم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه چهاردهم

  نیاز به ثبت نام

 • پاتوق تربیتی 4

  جلسه اول

  نیاز به ثبت نام

  جلسه دوم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه سوم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه چهارم

  نیاز به ثبت نام

 • کارگاه شانزدهم : شادی و نشاط در کودکان

  جلسه اول

  نیاز به ثبت نام

  جلسه دوم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه سوم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه چهارم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه پنجم

  نیاز به ثبت نام

 • کارگاه هفدهم : کاردستی

  جلسه اول

  نیاز به ثبت نام

  جلسه دوم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه سوم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه چهارم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه پنجم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه ششم

  نیاز به ثبت نام

 • کارگاه هجدهم : روانشناسی عمومی 3

  جلسه اول

  نیاز به ثبت نام

  جلسه دوم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه سوم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه چهارم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه پنجم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه ششم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه هفتم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه هشتم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه نهم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه دهم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه یازدهم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه دوازدهم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه سیزدهم

  نیاز به ثبت نام

 • کارگاه نوزدهم : بازی ومسابقه

  جلسه اول

  نیاز به ثبت نام

  جلسه دوم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه سوم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه چهارم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه پنجم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه ششم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه هفتم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه هشتم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه نهم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه دهم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه یازدهم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه دوازدهم

  نیاز به ثبت نام

 • کارگاه بیستم :تنبلی واهمال کاری در کودکان

  جلسه اول

  نیاز به ثبت نام

  جلسه دوم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه سوم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه چهارم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه پنجم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه ششم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه هفتم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه هشتم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه نهم

  نیاز به ثبت نام

 • کارگاه بیست ویکم : تربیت ایمانی

  جلسه اول

  نیاز به ثبت نام

  جلسه دوم

  نیاز به ثبت نام

  جلسه سوم

  نیاز به ثبت نام

نظرات (1)

This comment was minimized by the moderator on the site

سلام خداقوت / سپاس فراوان از دوره بسیار عالی شما بزرگواران.

  سعید خسروی
هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

 1. ارسال نظر بعنوان یک مهمان ثبت نام یا ورود به حساب کاربری خود.
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید