تعداد دانشجوها : 10
 • حمیده علی پور بردسکن
 • عظیمی
 • مریم فروزش زاده
 • غفاری
 • امیدعلی
 • طالبی
 • صمدی
 • کاربر ازمایشی
 • بدیرزاده
 • حمصی

دوره تکمیلی آئین همسرداری «ویژه بانوان»

 • عمومی

  عدم امکان دسترسی بدون ثبت نام در درس
 • جلسه اول

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  صوت جلسه اول

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  فیلم جلسه اول

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  عدم امکان دسترسی بدون ثبت نام در درس
 • جلسه دوم

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  صوت جلسه دوم

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  فیلم جلسه دوم

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  عدم امکان دسترسی بدون ثبت نام در درس
 • جلسه سوم

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  صوت جلسه سوم

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  فیلم جلسه سوم

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  عدم امکان دسترسی بدون ثبت نام در درس
 • جلسه چهارم

   

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  صوت جلسه چهارم

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  فیلم جلسه چهارم

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  عدم امکان دسترسی بدون ثبت نام در درس
 • جلسه پنجم

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  صوت جلسه پنجم

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  فیلم جلسه پنجم

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  عدم امکان دسترسی بدون ثبت نام در درس

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  عدم امکان دسترسی بدون ثبت نام در درس
 • جلسه ششم

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  صوت جلسه ششم

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  فیلم جلسه ششم

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  عدم امکان دسترسی بدون ثبت نام در درس
 • جلسه هفتم

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  صوت جلسه هفتم

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  فیلم جلسه هفتم/بخش اول

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  فیلم جلسه هفتم/بخش دوم

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  فیلم جلسه هفتم/بخش سوم

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  فیلم جلسه هفتم/بخش چهارم

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  فیلم جلسه هفتم/بخش پنجم

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  فیلم جلسه هفتم/پرسش و پاسخ

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  عدم امکان دسترسی بدون ثبت نام در درس
 • جلسه هشتم

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  صوت جلسه هشتم

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  فیلم جلسه هشتم/بخش اول

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  فیلم جلسه هشتم/بخش دوم

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  فیلم جلسه هشتم/بخش سوم

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  فیلم جلسه هشتم/بخش چهارم

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  فیلم جلسه هشتم/بخش پنجم

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  فیلم جلسه هشتم/پرسش و پاسخ

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  عدم امکان دسترسی بدون ثبت نام در درس
 • جلسه نهم

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  صوت جلسه نهم

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  فیلم جلسه نهم/بخش اول

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  فیلم جلسه نهم/بخش دوم

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  فیلم جلسه نهم/بخش سوم

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  فیلم جلسه نهم/بخش چهارم

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  فیلم جلسه نهم/بخش پنجم

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  فیلم جلسه نهم/پرسش و پاسخ

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  عدم امکان دسترسی بدون ثبت نام در درس
 • جلسه دهم

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  صوت جلسه دهم

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  فیلم جلسه دهم/بخش اول

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  فیلم جلسه دهم/بخش دوم

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  فیلم جلسه دهم/بخش سوم

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  فیلم جلسه دهم/بخش چهارم

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  فیلم جلسه دهم/پرسش و پاسخ(1)

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  فیلم جلسه دهم/پرسش و پاسخ(2)

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  عدم امکان دسترسی بدون ثبت نام در درس
 • جلسه یازدهم

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  صوت جلسه یازدهم

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  فیلم جلسه یازدهم/بخش اول

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  فیلم جلسه یازدهم/بخش دوم

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  فیلم جلسه یازدهم/بخش سوم

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  فیلم جلسه یازدهم/بخش چهارم

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  فیلم جلسه یازدهم/بخش پنجم

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  فیلم جلسه یازدهم/پرسش و پاسخ

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  عدم امکان دسترسی بدون ثبت نام در درس
 • جلسه دوازدهم

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  صوت جلسه دوازدهم

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  فیلم جلسه دوازدهم/بخش اول

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  فیلم جلسه دوازدهم/بخش دوم

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  فیلم جلسه دوازدهم/بخش سوم

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  فیلم جلسه دوازدهم/بخش چهارم

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  فیلم جلسه دوازدهم/بخش پنجم

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  عدم امکان دسترسی بدون ثبت نام در درس
 • جلسه سیزدهم

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  صوت جلسه سیزدهم

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  فیلم جلسه سیزدهم/بخش اول

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  فیلم جلسه سیزدهم/بخش دوم

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  فیلم جلسه سیزدهم/بخش سوم

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  فیلم جلسه سیزدهم/بخش چهارم

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  فیلم جلسه سیزدهم/بخش پنجم

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  فیلم جلسه سیزدهم/بخش ششم

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  عدم امکان دسترسی بدون ثبت نام در درس
 • جسله چهاردهم

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  صوت جلسه چهاردهم

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  فیلم جلسه چهاردهم/بخش اول

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  فیلم جلسه چهاردهم/بخش دوم

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  فیلم جلسه چهاردهم/بخش سوم

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  فیلم جلسه چهاردهم/بخش چهارم

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  فیلم جلسه چهاردهم/بخش پنجم

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  فیلم جلسه چهاردهم/بخش ششم

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  عدم امکان دسترسی بدون ثبت نام در درس
 • جلسه پانزدهم

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  صوت جلسه پانزدهم

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  فیلم جلسه پانزدهم/ بخش اول

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  فیلم جلسه پانزدهم/ بخش دوم

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  فیلم جلسه پانزدهم/ بخش سوم

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  فیلم جلسه پانزدهم/ بخش چهارم

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  فیلم جلسه پانزدهم/ بخش پنجم

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  عدم امکان دسترسی بدون ثبت نام در درس
 • جلسه شانزدهم

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  صوت جلسه شانزدهم

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  فیلم جلسه شانزدهم/بخش اول

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  فیلم جلسه شانزدهم/بخش دوم

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  فیلم جلسه شانزدهم/بخش سوم

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  عدم امکان دسترسی بدون ثبت نام در درس
 • نظر سنجی

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  عدم امکان دسترسی بدون ثبت نام در درس

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  نظر سنجی

نظرات (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

 1. ارسال نظر بعنوان یک مهمان ثبت نام یا ورود به حساب کاربری خود.
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید
عبارت تصویر زیر را بازنویسی کنید. واضح نیست؟